Obchodné podmienky

Obchodné podmienky na stiahnutie tu: Ke stažení

 

 

Obchodní podmínky

e-shopu www.purityvision.sk

obchodní společnosti Natures Care CZ s.r.o., se sídlem Hlavní 15, 768 04 Střílky, identifikační číslo: 26288605, DIČ: CZ26288605, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn.: C 41910, Česká republika (dále jen: „prodávající“)

pro prodej zboží z nabídky prodávajícího

 

Kontakty: objednavky@purityvision.sk

Elektronická adresa pre reklamácie, podávanie sťažností: reklamace@purityvision.sk

Zákaznícka linka: +420 733 699 050

Orgán dozoru v Slovenskej repulbicii: Slovenská obchodná inšpekcia, P. O. BOX 29

Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, tel. č. 02/58 27 21 33 – reklamácie, tel. č. 02/58 27 21 86 – internetový obchod, internet, geoblocking, tel. č. 02/58 27 21 23 - Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov.

Orgán dozoru v Českej republike: Česká obchodná inšpekcia, Inšpektorát pre Juhomoravský a Zlínsky kraj trieda Kapitána Jaroša 1924/5 602 00 Brno, tel: +420 222 703 404

 

Tieto OP sú prístupné z úvodnej stránky obchodu a obsahujú informácie, ktoré je povinný predávajúci oznámiť kupujúcemu pred uzavretím zmluvy podľa zákona č. 102/2014 Z.z, o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzky priestorov predávajúceho ao zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito OP, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.
1. Úvodné ustanovenia

 1. Uzavretie kúpnej zmluvy
 2. Cena tovaru a platobné podmienky
 3. Dodanie tovaru
 4. Neprevzatie tovaru
 5. Poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy
 6. Záruka, Práva z chybného plnenia, Reklamácia
 7. Ochrana osobných údajov, Nevyžiadaná komunikácia
 8. Záverečné ustanovenia

 9. Úvodné ustanovenia

  1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej tiež len „OP“) predávajúceho upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s kúpnou zmluvou alebo na základe kúpnej zmluvy uzatváranej medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho, prostredníctvom emailu, faxu, prípadne inou formou (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatváranie zmluvy na diaľku. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.purityvision.sk, a to prostredníctvom webového rozhrania obchodu (ďalej len „obchod“).

Kupujúcim podľa týchto OP je fyzická osoba v postavení spotrebiteľa alebo podnikajúca fyzická osoba alebo právnická osoba.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Podnikateľom sa rozumie:

- osoba zapísaná v obchodnom registri,

- osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia,

- osoba podnikajúca na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

- osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu,

Podnikateľom na účely OP sa rozumie ďalej ten, kto koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

 

1.2. Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami OP. Predávajúci nemá záujem byť právne viazaný za iných podmienok, než sú uvedené v OP, ak nie je písomne dohodnuté niečo iné.

 

1.3. Ustanovenia OP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorou sa stávajú najmä kliknutím na odkaz, ktorým kupujúci vykoná objednávku s povinnosťou platby.

 

1.4. Obchodné podmienky sú vždy prístupné návštevníkom stránky aj registrovanému kupujúcemu na stránkach obchodu.

 

 1. Uzavretie kúpnej zmluvy

 

2.1. Tovar si kupujúci môže vyberať v rámci katalógu tovaru zverejneného predávajúcim na stránkach obchodu. Prezentácia tovaru nie je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy v právnom zmysle. Predávajúci vylučuje uzavretie zmluvy bez dojednania všetkých jej náležitostí a prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou. Všetky zmeny ponúkaného druhu tovaru, prípadne minimálneho stanoveného odberu jednotlivých druhov tovaru sú výhradným právom predávajúceho.

 

2.2. Objednávky tovaru môžu podávať tak tzv. „neregistrovaní zákazníci“ (v tomto prípade je nutné vyplniť všetky údaje potrebné riadne dodanie tovaru), ako aj tí, ktorí sa zaregistrovali ako užívatelia a sú v okamihu odoslania objednávky prihlásený (v tomto prípade sa pracuje s údajmi zadanými pri registrácii, ktoré môže zákazník pred odoslaním objednávky upraviť). Registrácia užívateľa nie je podmienená nákupom ani z nej nevyplývajú akékoľvek povinnosti. Predávajúci je oprávnený aj bez predchádzajúceho oznámenia registrovanému užívateľovi jeho účet v odôvodnených prípadoch zrušiť. Predávajúci má predovšetkým jednostranné právo zrušiť dlhodobo nevyužívané používateľské účty. Na vedenie užívateľského účtu nie je právny nárok.

 

2.3. Kupujúci sa zaväzuje uviesť správne a pravdivo všetky informácie potrebné na riadne vybavenie objednávky – najmä meno, adresu pre doručenie a kontaktné údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Ak dodacia adresa nie je zhodná so zákazníkovou adresou fakturačnou, je potrebné vyznačiť túto skutočnosť v príslušných poliach objednávkového formulára. Kupujúci nesie zodpovednosť za škodu vzniknutú neuvedením pravdivých identifikačných údajov. Pre objednanie tovaru prostredníctvom webového rozhrania obchodu vyplní kupujúci objednávkový formulár, ktorý obsahuje najmä informácie o:

 

2.3.1. objednávanom tovare (objednávané tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu), pričom názov a hlavné charakteristiky tovaru sú uvedené pri každom jednotlivom type tovaru ponúkaného v obchode. Ak sa nezhoduje výnimočne vyobrazenie veci s jej popisom, má prednosť slovný popis a charakteristika veci, kupujúci sa preto nemôže z dôvodu nezodpovedajúcej fotografie dovolávať omylu v predmete kupnej zmluvy.

2.3.2. spôsobe úhrady kupnej ceny tovaru, údaje o spôsobe a lehote doručenia objednávaného tovaru,

2.3.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru. Pred zaslaním objednávky prostredníctvom webového rozhrania obchodu predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, kupujúci tak má možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dať do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „objednať s povinnosťou platby“ alebo „zaplatiť teraz“.

 

2.4. Predmetom kupnej zmluvy je vec, prípadne veci (ďalej tiež ľan "tovar"), ktoré kupujúci vložil do nákupného košíka a záväzne potvrdením nákupu objednal. Minimálna výška súčtu cien objednaného tovaru bez nákladov na dopravu a balného je 12 €. Zmena objednávky je možná po vzájomnej dohode, prípadne za podmienok stanovených týmito OP alebo zákonom.

 

2.5. Doručenie potvrdenia o prijatí objednávky zo strany predávajúceho nie je uzatvorením kúpnej zmluvy. Po doručení potvrdenia dochádza k overeniu dostupnosti tovaru u predávajúceho a kúpna zmluva je uzatvorená až akceptáciou návrhu na uzavretie zmluvy (tj akceptáciou objednávky kupujúceho), a to vo forme emailového potvrdenia, že je tovar pripravený na vyzdvihnutie alebo expedíciu alebo že bol expedovaný alebo obdobným spôsobom. Zmluva sa uzatvára výhradne v slovenskom jazyku. Objednávky všetkých kupujúcich, tj. vrátane neregistrovaných) sú naďalej archivované pre potreby plnenia zákonných povinností predávajúceho.

 

2.6. Objednávka nebude prijatá v prípade, že nie je dosiahnutá minimálna výška objemu nákupu. Zmluva nebude uzavretá aj vtedy, ak došlo k vyčerpaniu zásob alebo predávajúci nie je schopný plniť. V prípade, že je tovar dostupný len čiastočne, môže byť zmluva uzavretá v rozsahu dostupnosti tovaru a strany postupujú podľa článku 2.9. OP.

 

2.7. O prípadnom dôvodu neuzavretia kupnej zmluvy, straty jej účinnosti, neprijatí objednávky či svojich výhradách informuje predávajúci kupujúceho zpravidla elektronicky a navrhne ďalší postup.

 

2.8. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kupnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie správnosti objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).

2.9. Predávajúci je oprávnený dodať tovar v menšom množstve ako bol uvedený v objednávke, pričom kupujúci je povinný takúto čiastočnú dodávku prijať. O znížení množstva informuje predávajúci kupujúceho e-mailom spravidla pri prijatí objednávky. V prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú do 14 dní odo dňa odoslania informácie podľa predchádzajúcej vety na tom, do kedy bude dodaná zostávajúca časť objednaného tovaru, povinnosť predávajúceho dodať zostávajúcu časť objednaného tovaru vypršaním uvedenej lehoty v tejto časti tak bez ďalšieho nevzniká.

 

2.10. Kupujúci v postavení spotrebiteľa je oprávnený od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru, podrobnú úpravu tohto zákonného práva kupujúceho spotrebiteľa obsahuje čl. 7. týchto OP. Predávajúci je oprávnený od kupnej zmluvy odstúpiť zo zákonných dôvodov, prípadne z dôvodov dojednaných s kupujúcim. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kupnej zmluvy uzavretej s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti voči predávajúcemu, najmä v prípade, keď je kupujúci v premeškaní s úhradou akéhokoľvek záväzku voči predávajúcemu vyplývajúceho z skôr uzavretej kupnej zmluvy. Predávajúci je naďalej oprávnený od jednotlivej uzavretej kupnej zmluvy odstúpiť v prípade, že kupujúci vstúpil do likvidácie, proti kupujúcemu sa začalo konkurzné konanie alebo sa vzhľadom na okolnosti javí, že kupujúci svojim záväzkom nedostojí. Odstúpenie môže predávajúci vykonať jednoduchým oznámením o zrušení objednávky, pričom predávajúci nie je povinný uviesť důvod odstúpenia. V prípade odstúpenia predávajúceho od zmluvy v prípade, keď už bolo tovar kupujúcemu dodaný, vráti kupujúci plnenie poskytnuté predávajúcim do desať (10) dní od doručenia odstúpenia, pričom kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný či čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tím vzniknutý. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie prípadne zaplatenej (čiastočne zaplatenej) kupnej ceny.

 

2.11. Na vzťah medzi kupujúcim, ktorý neuzatvára kupnú zmluvu ako spotrebiteľ, a predávajúcim, sa nevzťahujú ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo obchodných priestorov predávajúceho ao zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä nemožno okrem iného odstúpiť od kupnej zmluvy podľa ustanovenia § 7 zákona.

 

2.12. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu dar, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dojde k odstúpeniu od kupnej zmluvy, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý dar.

 1. Cena tovaru a platobné podmienky

 

3.1. Kúpna cena tovaru je dojednaná podľa cien uvedených predávajúcim u jednotlivého tovaru na webovom rozhraní obchodu a účinných ku dňu doručenia objednávky kupujúceho. Ceny sú uvedené vrátane daní a prípadných zákonných poplatkov. V kupnej cene tovaru nie sú započítané dodacie náklady (balné, doprava a dobierkové). Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené na stránkach obchodu na slovenskej jazykovej verzii platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky. Pre dodávky mimo územia Slovenskej republiky platia dodacie podmienky pre jednotlivé krajiny. Pokiaľ neexistujú pre danú krajinu dodacie podmienky, určujú sa pre jednotlivé kupné zmluvy dohodou predávajúceho s kupujúcim.

Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Ceny tovaru nie sú prispôsobované osobe kupujúceho na základe automatizovaného rozhodovania.

Zverejnené spotrebiteľské recenzie sú overené obchodom a pochádzajú iba od užívateľov, ktorí tento produkt zakúpili.

 

3.2. Ak je tovar ponúkaný za akčnú cenu, so zľavou a pod. platí, že takáto zvýhodnená cena platí vždy najneskôr do konca prebiehajúceho kalendárneho mesiaca prípadne do vyčerpania zásob, pokiaľ nie je v konkrétnem prípade uvedené inak.

 

3.3. Ak sa po uzavretí jednotlivej kupnej zmluvy podstatne zmenia náklady vzťahujúce sa na plnenie predmetu zmluvy, zmluvné strany sa dohodnú písomne na úprave ceny. Ak sa nedohodnú do 10-tich dní od okamihu doručenia objednávky na zmene ceny tovaru, môže predávajúci od kupnej zmluvy odstúpiť.

3.4. Pri objednávke do 50 €  účtuje tieto poplatky:

Dopravca

Poštovné

Poplatok za dobierku

Poplatok za prevod na účet

Poplatok za platbu cez platobnú bránu

GLS Výdajné miesta

4€

2€

0

0

GLS

5,20€

2€

0

0

DPD

7,80€

2€

0

0

Packeta - doručenie na výdajné miesto

3,20€

2€

0

0

 

Pri objednávke nad 50 € je poštovné ZADARMO.

Predpokladom vzniku práva na bezplatnú dopravu tovaru je zaplatenie vyššie uvedenej minimálnej celkovej kúpnej ceny tovaru. Ak dôjde k čiastočnému odstúpeniu od kúpnej zmluvy a celková kúpna cena tovaru, u ktorého nedošlo k odstúpeniu od zmluvy, nedosahuje minimálnu výšku, ktorá je potrebná pre vznik práva na dopravu tovaru zadarmo, právo kupujúceho na dopravu tovaru zadarmo zaniká a kupujúci je povinný dopravu tovar predávajúcemu uhradiť.

3.5. Náklady kujúceho na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku predstavujú náklady na strane kupujúceho spočívajúce v poplatkoch za pripojenie k internetu, ktoré si kupujúci hradí sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

 

3.6. Výsledná cena môže byť znížená o prípadnú zľavu, pokiaľ je v okamihu odoslania objednávky poskytovaná.

 

3.7. Platby je možné vykonať nasledujúcim spôsobom:

- bezhotovostne prostredníctvom platebnej brány Comgate

- bezhotovostne prevodom na účet

- dobierkou

Predávajúci je podľa svojho uváženia aj v prípade volby dobierky oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedojde k dodatočnému potvrdeniu objednávky, požadovať uhradenie celej kupnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté toto ustanovenie OP týkajúce sa povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

3.8. Daňový doklad slúžiaci súčasne ako dodací list je pri expedici objednaného tovaru zaslaný spolu s tovarom na adresu uvedenú zákazníkom. Kupujúci súhlasí prípadne aj s použitím daňového dokladu v elektronickej podobe.

3.9. V prípade, že kupujúci uhradil kupnú cenu a kupná zmluva pritom nebola uzavretá, prípadne bola účinne uzavretá len ohľadom časti objednaného tovaru a/alebo došlo k odstúpeniu predávajúceho zo zákonných dôvodov či dôvodov upravených v OP od celej kupnej zmluvy prípadne ho časti, vráti predávajúci kupujúcemu najneskôr do 14 dní od prijatia sumy všetky peňažné prostriedky, ktoré od neho prijal, prípadne pomernú časť kupnej ceny týkajúcej sa tovaru, ktorý nebude dodaný. Náklady dodania sú týmto nedotknuté a určujú sa podľa konečného množstva tovaru, ktoré je predmetom kupnej zmluvy a ktorý je predávajúci schopný dodať. Kupujúci výslovne súhlasí, že predávajúci je oprávnený zaslať prostriedky na bankový účet zákazníka.
4. Dodanie tovaru

4.1. Dodanie tovaru na kupujúcom určenú adresu na území celej Slovenskej republiky zaisťuje predávajúci na náklady kupujúceho vo výške podľa čl. 3.4. týchto OP, a to zásadne prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. prípadne iného doručovateľa.

4.2. Tovar, ktorý je uvádzaný skladom, bude expedovaný zpravidla do 2 pracovných dní od obdržania objednávky (či v prípade platby predom od pripísania čiastky na účet predávajúceho). V prípade, že nebude možné dodať tovar v termíne navrhnutom kupujúcim v objednávke alebo uvedenom na webovom rozhraní obchodu, je predávajúci oprávnený dodať tovar v primeranej dodatočnej lehote, najneskôr do 30 dní, prípadne je oprávnený postupovať podľa ustanovení týchto OP. Ak je predávajúci v omeškaní s odovzdaním veci, môže kupujúci od zmluvy odstúpiť, ak predávajúci nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu kupujúci poskytol. Kupujúci môže od zmluvy odstúpiť bez dodatočnej lehoty len v prípade, že predávajúci odmietol plniť alebo je plnenie v určenom čase nevyhnutné s ohľadom na okolnosti pri uzavretí zmluvy alebo kupujúci oznámil predávajúcemu pred uzavretím zmluvy, že je dodanie v určitý čas nevyhnutné.

4.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

4.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade stretnutia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Tím nie sú dotknuté práva kupujúceho z zodpovednosti za vady a iné práva vyplývajúce z právnych predpisov.

5. Neprevzatie tovaru

5.1. Uzavretím kupnej zmluvy je kupujúci povinný objednané tovar prevziať. Poruší-li kupujúci túto svoju povinnosť, je zodpovedný za škodu, ktorá tím predávajúcemu vznikne. Pokiaľ neprevezme kupujúci dodávku tovaru podľa jednotlivej kupnej zmluvy, je predávajúci oprávnený od kupnej zmluvy odstúpiť.

5.2. Predávajúci je tiež oprávnený vyúčtovať kupujúcemu majetkovú ujmu, ktorá mu porušením povinnosti kupujúceho prevziať tovar vznikla (najmä náklady na dodanie tovaru vrátane dobierkového, balného atď.).

5.3. Ustanovením tohto článku OP nie je dotknuté právo kupujúceho odstúpiť od zmluvy zo zákonných dôvodov.

 

 

 1. Poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

6.1. Ustanovenia tohto článku OP sa vzťahujú iba na kupujúceho, ktorý je v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky pri uzavretí kupnej zmluvy v postavení spotrebiteľa. Taký kupujúci na účely tohto článku ďalej len „spotrebiteľ“.

 

6.2. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu od kupnej zmluvy odstúpiť, a to do 14 dní od prevzatia tovaru a ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru.

Ak predávajúci poskytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z. až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť.

Ak predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z. ani v dodatočnej lehote podľa odseku 2, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1.

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo zkaze alebo predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z.u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Lehota na odstúpenie sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ v jej priebehu odošle oznámenie predávajúcemu. Na odstúpenie je spotrebiteľ oprávnený využiť formulár odstúpenia, ktorý je dostupný tu.

6.3. Spotrebiteľ v prípade odstúpenia od zmluvy zašle alebo odovzdá predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, nepoškodené tovar nevykazujúci známky použitia na adresu predávajúceho, a to v pôvodnom obale a so všetkým príslušenstvom a dokumentáciou, zabezpečené tak, aby pri doprave nemohlo dôjsť k jeho poškodeniu. Predávajúci odporúča zásilku poistiť. Náklady spojené s vrátením tovaru idú na vrub spotrebiteľa, priame náklady na vrátenie tovaru nemožno vopred určiť, odhad takýchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti a bežných cien prepravcov činí 2 - 20€. Balíky poslané na dobierku predávajúci neprijme. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

 

6.4. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov , predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, pokiaľ si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, než je najlacnejší bežný spôsob doručený ponúkaný predávajúcim.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a vráti predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený, neúplný, alebo je hodnota tovaru znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktorý je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške zodpovedajúcej zníženiu hodnoty tovaru, ktorá vznikla v dôsledku vyššie uvedených popísaných jednaní kupujúceho. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu vyššie uvedené platby znížené o škodu v zmysle tohto ustanovenia OP.

Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľom zaplatené platby pred tým, než mu bol tovar vrátený alebo preukázané jeho odoslanie.

 1. Záruka, Práva z chybného plnenia, Reklamácia
  Podrobnosti záruky a práv kupujúcich týkajúcich sa uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady upravuje Reklamačný poriadok, ktorý je súčasťou obchodných podmienok a je dostupný z webových stránok predávajúceho tu.
 2. Ochrana osobných údajov, Nevyžiadaná komunikácia

8.1. So zreteľom na Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) upravujú nakladanie s osobnými údajmi kupujúcich naše zásady spracovania osobných údajov, ktoré sú dostupné tu.

8.2. Predávajúci je oprávnený využiť podrobnosti elektronického kontaktu kupujúceho ak ide o priamy marketing vlastných podobných tovarov a služieb osoby, a ak jeho kontaktné údaje na doručenie elektronickej pošty tá istá osoba získala v súvislosti s predajom tovaru alebo služieb v súlade s týmto zákonom alebo s osobitným predpisom, alebo ak ide o priamy marketing adresovaný na uverejnené kontaktné údaje účastníka alebo užívateľa, ktorý je fyzickou osobou podnikateľom alebo právnickou osobou. Príjemcovi elektronickej pošty sa musí poskytnúť možnosť jednoducho a bezplatne kedykoľvek odmietnuť aj používanie kontaktných údajov v čase ich získavania a pri každej doručenej správe ak tiež použitie predtým neodmietol. Je zakázané zasielanie elektronickej pošty, z ktorej nie je známa totožnosť a adresa odosielateľa, na ktorú môže príjemca zaslať žiadosť o skončenie zasielania takých správ, a nabádanie na návštevu webového sídla v rozpore s osobitným predpisom. Oznámi-li kupujúci, že si nepreje, aby mu boli obchodné oznámenia naďalej zasielané alebo ak vyslovia nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení, ukončí predávajúci ich zasielanie tomuto kupujúcemu bez zbytočného odkladu.

8.3. Zasielanie obchodných oznámení osobám, ktorých elektronický kontakt predávajúci nezískal od svojho zákazníka v súvislosti s predajom výrobku alebo služby, je upravené v našich zásadách o spracovaní osobných údajov, takáto komunikácia vyžaduje predchádzajúci súhlas príjemcu elektronickej pošty.

 

8.4. Obchod používa súbory cookies potrebné na fungovanie stránok, na analýzu návštevnosti av prípade Vášho súhlasu aj na zacielenie reklam. Viac informácií tu.

 1. Záverečné ustanovenia

  9.1. Predávajúci si vyhrazuje právo OP zmeniť alebo doplniť, a to najmä pri zmene súvisiacich právnych noriem, judikatúry alebo pri zmene spôsobu obchodovania a obchodnej politiky kupujúceho alebo jeho dodavatelov. Zmenu, doplnenie a ich účinnosť predávajúci zverejní vhodným spôsobom (na internetových stránkach predávajúceho, oznámením v dodacom liste či iným spôsobom). Právny vzťah z kupnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim v čase pred účinnosťou zmeny obchodných podmienok sa řídí pôvodnými obchodnými podmienkami. Vzťahy z kupných zmlúv uzavretých ku dňu účinnosti nových obchodných podmienok sa riadia novými podmienkami odo dňa ich účinnosti.

9.2. Pokiaľ vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kupnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa řídí českým právom s tým, že práva spotrebiteľa sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi účinnými v Slovenskej republike.

9.3. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia a činnosť predávajúceho nepodlieha inému povolovaniu. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.

9.4. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého smysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kupnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

9.5. Objednávka, na ktorej je založená kúpna zmluva uzavretá on-line je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

9.6. Poskytovateľ nie je vo vzťahu k spotrebiteľovi viazaný žiadnymi kodexami chovania.

Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej pošty, na ktorú je možné sťažnosti zasielať. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho. Iné pravidlá vybavovania sťažností nie sú predávajúcim stanovené.

9.7. OP nadobúdajú účinnosť dňa 9.5..2024.