Reklamačné podmienky

Reklamační podmínky

e-shopu www.purityvision.sk obchodnej spoločnosti Natures Care CZ s.r.o., so sídlom Hlavné 15, 768 04 Strieľky, identifikačné číslo: 26288605, DIČ: CZ26288605, zapísané v obchodnom registri vedenom Krajským súdom1 v Brne pod. , Česká republika (ďalej len: „predávajúci“)

Na rýchle vyriešenie vašej sťažnosti použite náš formulár, ktorý si môžete stiahnuť tu: formulár

Elektronická adresa pre reklamácie, podávanie sťažností: reklamace@purityvision.cz

Zákaznícka linka: +420 733 699 050

Orgán dozoru v Slovenskej repulbicii: Slovenská obchodná inšpekcia, P. O. BOX 29

Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, tel. č. 02/58 27 21 33 – reklamácie, tel. č. 02/58 27 21 86 – internetový obchod, internet, geoblocking, tel. č. 02/58 27 21 23 - Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov.

Orgán dozoru v Českej republike: Česká obchodná inšpekcia, Inšpektorát pre Juhomoravský a Zlínsky kraj trieda Kapitána Jaroša 1924/5 602 00 Brno, tel: +420 222 703 404

 

Tieto Reklamačné podmienky sú prístupné z úvodnej stránky obchodu a obsahujú informácie, ktoré je povinný predávajúci oznámiť kupujúcemu pred uzavretím zmluvy podľa zákona č. 102/2014 Z.z, o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho ao zmene a doplnení niektorých zákonov. Predávajúci poučil spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ustanovenia § 622 Občianskeho zákonníka a právach, ktoré mu vyplývajú z ustanovenia § 623 Občianskeho zákonníka tak, že uvedené práva sú popísané v rámci týchto Reklamačných podmienok na webových stránkach eshopu a spotrebiteľ mal možnosť sa s nimi oboznámiť pred odoslaním objednávky.

 

Reklamačné podmienky sú súčasťou obchodných podmienok predávajúceho. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito OP, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

 

Kontrola zásielky pri prevzatí

Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. Pokiaľ tovar vykazuje zjavné vady, najmä pokiaľ je tovar kupujúcemu dodávaný v poškodenom obale, je kupujúci oprávnený tovar neprevziať. V takom prípade trvá povinnosť predávajúceho na poskytnutí riadneho plnenia alebo na vrátení ceny, a to podľa voľby kupujúceho. Tím nie sú dotknuté práva kupujúceho z zodpovednosti za vady a iné práva vyplývajúce z právnych predpisov.

Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru, záručná doba

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pokiaľ nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).
 2. Záručná doba pre tovar, ktorý má povahu kozmetického prípravku, je určená dátumom, do ktorého kozmetický prípravok skladovaný za vhodných podmienok bude naďalej plniť svoju pôvodnú funkciu („dátum minimálnej trvanlivosti“). Táto záruka je podmienená dodržaním podmienok, za ktorých bude uvedená trvanlivosť zaručená. Pri kozmetických výrobkoch, u ktorých nie je údaj o minimálnej trvanlivosti povinný, je údaj o dobe, počas ktorej je prípravok po otvorení bezpečný a možno ho používať bez toho, aby došlo k ujme na zdraví spotrebiteľa, označený symbolom otvoreného téglika.
 3. Záručná doba pri tovare, ktorý má povahu potravín, ktoré podliehajú rýchlej pokaze, je určená dátumom, do ktorého je nutné ich spotrebovať (dátum použiteľnosti). Záručná doba pri tovare, ktoré má povahu iných potravín a výživových doplnkov, je určená „dátumom minimálnej trvanlivosti“. Táto záruka podľa tohto bodu je podmienená dodržaním podmienok, za ktorých bude uvedená použiteľnosť alebo trvanlivosť zaručená.
 4. Spotrebiteľovi nepatrí právo z chybného plnenia:

- pri tovare predávanom za nižšiu cenu za vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná;

- na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním;

- ak vadu sám sposobil;

- pri použitom tovare na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí; alebo

- ak to vyplýva z povahy tovaru.

 1. Pokiaľ nejde o prípady podľa bodov 2. - 4. OP, je záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Práva z vadného plnenia musí kupujúci uplatniť najneskôr do dvadsaťštyri mesiacov, ak nie je však na tovare uvedené dátum spotreby, v takom prípade sa lehota skráti len do dátumu vyznačeného na obale tovaru. Ak vytkol kupujúci oprávnene predávajúcemu vadu tovaru, nebeží lehota na uplatnenie práv z vadného plnenia ani záručná doba po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže vadné tovar užívať.

Postup uplatnenia reklamácie

 1. Reklamácia sa uplatňuje u predávajúceho na adrese Zámocká 73 email: reklamace@purytivision.sk Ak je však v potvrdení vydanom predávajúcemu ohľadom rozsahu práv z zodpovednosti za vady uvedená iná osoba určená na opravu, ktorá je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližším , uplatní kupujúci právo na opravu pri tom, kto je určený na vykonanie opravy. Vadu je nutné popsať a pre urýchlenie vybavenia reklamácie predávajúci odporúča, aby kupujúci súčasne s oznámením vady preukázal nákup tovaru u predávajúceho. Predávajúci je oprávnený požadovať fotodokumentáciu chyby. Pred akýmkoľvek odoslaním tovaru späť predávajúcemu je doporučené na urýchlenie reklamačného konania, aby kupujúci vyplnil formulár dostupný na webovom rozhraní obchodu (tu)
 2. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch ustanovených právnymi predpismi. Odstúpenie je účinné okamihom jeho doručenia predávajúcemu, čím sa zmluva od začiatku ruší a strany sú povinné vrátiť si všetko, čo si na jej základe poskytli.
 3. Pokiaľ ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tím predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nezpôsobí závažné ťažkosti.
 4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád veci riadne užívať. Pokiaľ ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 5. Ak je predmetom kupnej zmluvy tovar označený pri predaji ako zľavnený z dôvodov nižšej akosti alebo použitý, a táto vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.
 6. Všetky opravy a výmeny tovaru sú v záručnej dobe bezplatné. V prípade výmeny tovaru začína plynúť nová záručná doba pre vymenený tovar.
 7. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 8. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré zo svojich práv podľa ustanovení § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie v zmysle ustanovenia § 2 zákona o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenie reklamácie, v opodstatnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v opodstatnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dojde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie podľa tohto odseku začínajú běžieť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim; najneskôr však od momentu, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatiu predmetu reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
 9. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohledu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením prekáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 10. Kupujúci zásadne vracia chybné tovar v originálnych obaloch, v ktorých sa dotknutá látka určená na spotrebu bezprostredne nachádza (kelímok, sklenený obal, plastová dóza, sáček a pod.).
 11. Ak nie je z objektívnych dôvodov možné riadne uplatnenú a uznanú reklamáciu vybaviť výmenou veci, prípadne dodaním chybajúcej veci, poskytne predávajúci kupujúcemu a neodstúpi kupujúci od zmluvy, v závislosti od rozsahu vady buď primeranú zľavu alebo vrátenie kupnej ceny proti vráteniu tovaru vo forme opravného daňového dokladu. Kto má popísané právo, patrí mu aj náhrada nákladov účelne vynaložených pri uplatnení tohto práva. Ak však neuplatní právo na náhradu do jedného mesiaca po uplynutí lehoty, v ktorej treba vytknúť vadu, súd právo neprizná, pokiaľ predávajúci namietne, že právo na náhradu nebolo uplatnené včas.

Sťažnosti spotrebiteľa, alternatívne riešenie sporov

 1. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamiavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. ao zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapsaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zo je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
 3. Kupujúci - spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Kupujúci - spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme vyplní elektronický formulár stížnosti. Informácie, ktoré predložia, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci – spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej stížnosti.

Zmena a účinnosť Reklamačných podmienok

Predávajúci si vyhradzuje právo Reklamačné podmienky zmeniť alebo doplniť, a to najmä pri zmene súvisiacich právnych noriem, judikatúry alebo pri zmene spôsobu obchodovania a obchodnej politiky predávajúceho alebo jeho dodávateľov. Zmenu, doplnenie a ich účinnosť predávajúci zverejní vhodným spôsobom (na internetových stránkach predávajúceho, oznámením v správe elektronickej pošty, oznámením v dodacom liste, prostredníctvom obchodného zástupcu či iným vhodným spôsobom).

 

Tieto reklamačné podmienky sú účinné od 9.5.2024.