Podmienky vrátenia peňazí


1. Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú iba na kupujúceho, ktorý je v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky pri uzavretí kupnej zmluvy v postavení spotrebiteľa (ďalej len „spotrebiteľ“).


2. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu od kupnej zmluvy odstúpiť, a to do 14 dní od prevzatia tovaru a ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.


3. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo zkaze alebo predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený .


4. Spotrebiteľ odstúpi oznámením odovzdaným predávajúcemu, lehota na odstúpenie sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ v jej priebehu odošle oznámenie predávajúcemu. Na odstúpenie je spotrebiteľ oprávnený využiť formulár odstúpenia, ktorý nájdete tu: Formulár odstúpenia od zmluvy.


5. Spotrebiteľ v prípade odstúpenia od zmluvy zašle alebo odovzdá predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, nepoškodené tovar nevykazujúci známky použitia na adresu predávajúceho, a to v pôvodnom obale a so všetkým príslušenstvom a dokumentáciou, zabezpečené tak, aby pri doprave nemohlo dôjsť k jeho poškodeniu. Predávajúci odporúča zásilku poistiť. Náklady spojené s vrátením tovaru idú na vrub spotrebiteľa, priame náklady na vrátenie tovaru nemožno vopred určiť, odhad takýchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti a bežných cien prepravcov činí 2 - 20 eur. Balíky poslané na dobierku predávajúci neprijme. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.


6. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, pokiaľ si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, než je najlacnejší bežný spôsob doručený ponúkaný predávajúcim.


7. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a vráti predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený, neúplný, alebo je hodnota tovaru znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktorý je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške zodpovedajúcej zníženiu hodnoty tovaru, ktorá vznikla v dôsledku vyššie uvedených popísaných jednaní kupujúceho. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu vyššie uvedené platby znížené o škodu v zmysle tohto ustanovenia OP.


8. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľom zaplatené platby pred tým, než mu bol tovar vrátený alebo preukázané jeho odoslanie.

Tým oddelenia reklamácií obchodu PURITY VISION je tu pre vás.